تایبارها

چهار میله اصلی که وظیفه حفظ قفل پس از قفل توسط جک گیره را دارا می باشند، باید فاصله آنها از هم برابر باشد. این فاصله براي خریداران دستگاه بسیار مهم است و یکی از معیار هاي انتخاب نوع دستگاه می باشد، زیرا اندازه قالب همواره باید کوچکتر یا مساوی فاصله بین میله هاي تایبار باشد. میل تایبار ها از جلو بر روي صفحه ثابت و از عقب بر روي صفحه گیربکس، توسط مهره و استاپر مهار شده اند. سطح میل تایبارها به دلیل جلوگیری از خوردگی و سایش روکش کروم می باشد.