دانلود کاتالوگ ها
 
سری افقی AM
الکترو هیدرولیکان (ساخت ایران)
  AM Series (دریافت فایل)
AM Series.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:398.64 KB تعداد دریافت : 7399 بار 
سری عمودی AV
الکترو هیدرولیکان (ساخت ایران)
  AV-AVT-AC Series (دریافت فایل)
AV-AVT-AC Series.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:655.32 KB تعداد دریافت : 2933 بار 
سری عمودی AVV
الکترو هیدرولیکان (ساخت ایران)
  AVV Series (دریافت فایل)
AVV Series.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:431.16 KB تعداد دریافت : 3260 بار 
سری عمودی AVC
الکترو هیدرولیکان (ساخت ایران)
  AV-AVT-AC Series (دریافت فایل)
AV-AVT-AC Series.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:655.32 KB تعداد دریافت : 2992 بار 
سری عمودی AVT
الکترو هیدرولیکان (ساخت ایران)
  AV-AVT-AC Series (دریافت فایل)
AV-AVT-AC Series.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:655.32 KB تعداد دریافت : 2674 بار 
سری عمودی AVVT
الکترو هیدرولیکان (ساخت ایران)
  AVVT22-500 (دریافت فایل)
AVVT22-500.jpg  فرمت:.jpg  اندازه:110.86 KB تعداد دریافت : 2662 بار 
سری EM استاندارد
سری EM
  EMCAT (دریافت فایل)
EMCAT.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:333.61 KB تعداد دریافت : 3430 بار 
سری PET
سری EM
  EM PET1-1 (دریافت فایل)
EM PET1-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:3.16 MB تعداد دریافت : 2758 بار 
سری PET
سری EM
  EM PET2-2 (دریافت فایل)
EM PET2-2.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:4.89 MB تعداد دریافت : 2586 بار 
سری UPVC
سری EM
  EM PVC1-1 (دریافت فایل)
EM PVC1-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:3.38 MB تعداد دریافت : 2666 بار 
سری UPVC
سری EM
  EM PVC2-2 (دریافت فایل)
EM PVC2-2.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:4.71 MB تعداد دریافت : 2499 بار 
سری دو صفحه ای
سری SM
  SM-TP (دریافت فایل)
SM-TP.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:650.77 KB تعداد دریافت : 2680 بار 
سری گیره هیدرولیکی
سری SM
  SM-HC(30~120) (دریافت فایل)
SM-HC(30~120).pdf  فرمت:.pdf  اندازه:9.26 MB تعداد دریافت : 3599 بار 
سری گیره هیدرولیکی
سری SM
  SM-HC(150~460) (دریافت فایل)
SM-HC(150~460).pdf  فرمت:.pdf  اندازه:9.26 MB تعداد دریافت : 3154 بار 
سری گیره بازویی HEAVY DUTY
سری SM
  SM heavy duty (SM50~SM180) (دریافت فایل)
SM heavy duty (SM50~SM180).pdf  فرمت:.pdf  اندازه:358.87 KB تعداد دریافت : 2482 بار 
سری گیره بازویی HEAVY DUTY
سری SM
  SM heavy duty (SM210~SM450) (دریافت فایل)
SM heavy duty (SM210~SM450).pdf  فرمت:.pdf  اندازه:357.79 KB تعداد دریافت : 2616 بار 
سری گیره بازویی HEAVY DUTY
سری SM
  SM heavy duty (SM650~SM1400) (دریافت فایل)
SM heavy duty (SM650~SM1400).pdf  فرمت:.pdf  اندازه:389.10 KB تعداد دریافت : 2550 بار 
سری HIGH SPEED
سری SM
  SM TS high speed (دریافت فایل)
SM TS high speed.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:1.32 MB تعداد دریافت : 2576 بار 
سری JM-C3
سری SM
  JM (دریافت فایل)
JM.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:362.68 KB تعداد دریافت : 2359 بار 
سری JM-Ai
سری SM
  JM-Ai Series (دریافت فایل)
JM-Ai Series.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:449.56 KB تعداد دریافت : 2515 بار 
سری PET
ربات
  W9 PET preform robot (دریافت فایل)
W9 PET preform robot.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:413.26 KB تعداد دریافت : 2130 بار 
سری SERVO CNC
ربات
  W6 SERVO CNC1 (دریافت فایل)
W6 SERVO CNC1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:400.99 KB تعداد دریافت : 2164 بار 
سری SERVO CNC
ربات
  w7 servo cnc2 (دریافت فایل)
w7 servo cnc2.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:707.80 KB تعداد دریافت : 2437 بار 
سری TRAVERSE
ربات
  12232568460 (دریافت فایل)
12232568460.jpg  فرمت:.jpg  اندازه:126.60 KB تعداد دریافت : 2012 بار 
سری TRAVERSE
ربات
  12232568910 (دریافت فایل)
12232568910.jpg  فرمت:.jpg  اندازه:94.17 KB تعداد دریافت : 2037 بار 
سری TRAVERSE
ربات
  12232568921 (دریافت فایل)
12232568921.jpg  فرمت:.jpg  اندازه:263.91 KB تعداد دریافت : 2055 بار 
سری TRAVERSE
ربات
  12232568932 (دریافت فایل)
12232568932.jpg  فرمت:.jpg  اندازه:240.94 KB تعداد دریافت : 2176 بار 
جدا کننده فلزات
All metal seperator
  Hamos cataloge (دریافت فایل)
Hamos cataloge.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:4.86 MB تعداد دریافت : 3229 بار 
سری PET PREFORM
خط تولید
  pet line (دریافت فایل)
pet line.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:1.76 MB تعداد دریافت : 2624 بار 
سری IML
خط تولید
  IML Line1-1 (دریافت فایل)
IML Line1-1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:3.62 MB تعداد دریافت : 2265 بار 
سری IML
خط تولید
  IML Line2-2 (دریافت فایل)
IML Line2-2.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:4.59 MB تعداد دریافت : 2323 بار 
سری افقی MJ
سری افقی MJ
  MJ (دریافت فایل)
MJ.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:664.96 KB تعداد دریافت : 2976 بار